ParadoX

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Ana Sayfa / MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve aktarımı aşamalarında azami hassasiyet göstermekteyiz. İlgili Kanun gereği, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekte ve veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek gerekli önlemleri almaktayız. Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuku dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

 

Veri Sorumlusu

Veri Sorumlusu sıfatıyla ÖZBOLU ORMAN ÜRÜNLERİ NAKL.İNŞ.HAYV.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ  olarak Kişisel Verilerinin Güvenliği hususu bizim için çok önemli bir husustur. Şirketimiz, kişisel verilerinizin korunmasına üst düzey hassasiyet göstermekte olup, bu kapsamda oluşturulan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’’na ve diğer metinlere www.ozboluroman.com.tr internet adresi üzerinden ulaşabilir ve iletişime geçebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ÖZBOLU ORMAN ÜRÜNLERİ NAKL.İNŞ.HAYV.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, gerçek kişilerin ve tüzel kişi yetkilileri/temsilcilerinden zorunlu olarak alınması gereken bilgiler, özel nitelikli kişisel veriler, yasal düzenlemeler kapsamında işlemekte, saklamakta ve aktarılmaktadır.

Bu amaçlar;

 1. Şirket‘in ve Şirket‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 2. Şirkettarafından sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 3. Faaliyet alanımız içindeki hizmetlerin sunulabilmesi,
 4. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatlerinin Korunması,
 5. Saklama ve Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 6. Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara bilgi verilmesi
 7. Bu hizmetlere ilişkin genel bilgilendirmelerin yapılabilmesi,
 8. Hukuk İşlemlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla yapılan çalışmaların gerçekleştirilmesi amaçları kapsamında işlenebilmektedir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi;

Kişisel verileriniz, elektronik ve yazılı/fiziki ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, her türlü yazılı, sözlü ve elektronik, üçüncü kişi ve/ veya yasal mercilerden, ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ile sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi amacıyla temin edebilmekte, İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle işleme şartları çerçevesinde işlenebilmektedir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Aktarılabileceği;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak, ŞİRKETİMİZ ve ŞİRKETİMİZ ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacıyla, kişisel verilerinizi; İş Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Medeni Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ve kuruluşları; hissedarlarımız, şirket faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldıklarımız, bağımsız denetim şirketleri ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara  hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları;

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi gereğince kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı KVKK.’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 2. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

 

Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:

 1. Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 2. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 4. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 5. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde gerekli önlemleri almaktayız.

Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde imha edilmektedir (Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına www.ozboluorman.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)

 

Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini www.ozboluorman.com.tr internet adresinde yer alan başvuru forumunu eksiksiz doldurarak kullanabileceklerdir.

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının noter kanalıyla, iadeli taahhütlü mektupla (SUSUZKINIK KÖYÜ 1 CAD. CADDE NO: 30 MERKEZ/BOLU) Türkiye adresine iletilmesi gerekmektedir.

 

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayıp şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresi ozboluorman@hs03.kep.tr adresine Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntem ile göndererek iletebileceklerdir.

Şirket, Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerinin, Şirketimize iletilen usulüne uygun talepleri, Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

 

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir (10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.).

 

Kişisel verilerin edinme nedenine göre; kişisel veriler, kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirlenen süre ile saklanmaktadır. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; bu süre zarfında kişisel verileriniz ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

 

Son

 

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Saklama ve İmha Politikası’nı okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan eder; veri sorumlusunun güvenlik, denetim, sağlık gibi meşru menfaatler, sözleşme ya da kanundan kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine, El yazınız ile “Okudum, bilgilendirildim, özgür açık rızam bulunmaktadır.” yazarak aşağıdaki bilgileri yeniden doldurmanız gerekmektedir.

 

 

 

Yukarıda belirtilen kişisel verilerden işlenmesine ve aktarılmasına rıza göstermediğiniz kişisel veri ya da veriler varsa, lütfen aşağıya yazınız. Tüm kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına rızanız varsa, aşağıdaki bölümü boş bırakınız.

 

İşlenmesini istemediğiniz kişisel veriler

 

Aktarılmasını istemediğiniz kişisel veriler

 

Veri Sahibi

Adı Soyadı     :

Tarih               :

İmza                :

 

 

KAMERA AYDINLATMA METNİ

Kamera Kayıtlarına İlişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Aydınlatma Metni

 

Veri Sorumlusu ÖZBOLU ORMAN ÜRÜNLERİ NAKL.İNŞ.HAYV.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ  tarafından (Bundan sonra ‘’Şirket’’olarak anılacaktır.) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca şirket görüntülü kamera kayıt sistemleri konusunda müşterilerin, ziyaretçilerin bilgilendirilmesi amacıyla işbu aydınlatma metni düzenlenerek ilan edilmiştir. Veri sorumlusu olarak kamera kaydı kişisel verilerinizi elde etme, kaydetme, depolama, muhafaza etme, açıklama, aktarma, devralma, elde edilebilir hâle getirme, sınıflandırma ya da kullanılması engellenme vb. şekillerde özenle işleyerek korumaktayız. Bu konuda, özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına önem vermekteyiz. Bu bilinçle, veri sorumlusu sıfatıyla, gerekli bilgileri aşağıda sunmaktayız.

 

Kamera Kayıt Sistemlerine İlişkin Kişisel Veriler

 

Kurumumuzca, kamera kayıt sistemlerine ilişkin kişisel veriler işbu metinde belirtilen amaçlar ve işleme şartları doğrultusunda işlenebilmektedir. İşlemeye konu kişisel veriler şunlardır: Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları.

 

Kişisel verileriniz yasalar ve açık rızanıza bağlı kaydedilmekte ve işlenmektedir. Kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir.

 

Şirketin Kişisel Verileri İşleme Amacı

 

KVKK’nın 10. maddesi ve Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak kamera sistemleri kapsamındaki kişisel veriler şu amaçlarla işlenebilmektedir:

 

 1. Hizmet sözleşmesine bağlı olarak; hizmet yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, işveren sorumluluklarının yerine getirilmesi, iş güvenliğinin temini, işin yönetimi, denetimi ve ifası,
 2. Elektronik veya fiziki ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 3. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,
 4. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
 5. Adli ve idari soruşturmalar kapsamında ilgili makamın talep etmesi ve cevap verilmesinin zorunlu olması halinde yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi,
 6. İş faaliyetlerinin yürütülmesi,
 7. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 8. Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 9. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 10. Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 11. Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 12. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 13. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 14. Fiziksel mekân güvenliğinin temini amacıyla sınırlı işlemekteyiz. Güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, bu amaçlara ulaşmak için uygulanmakta, kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda izlemeye tabi tutulmamaktadır.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel veriler, hukuki ilişki kurulması sırasında 7 gün 24 saat kamera sistemleri vasıtasıyla temin edilebilmektedir.

 

KVKK’nın 5. maddesinde yer alan hüküm uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Kanun istisna olarak açık rıza aranmayacak halleri belirtmiştir. Kanunda açık hüküm bulunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda açık rıza aranmaksızın kişisel veriler şirketimiz tarafından işlenebilecektir.

 

Şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenebilmektedir.

 

 

Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Kamera sistemlerine ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yetkili kamu kurum ve kuruluşları, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, özel sigorta şirketleri, denetçiler, danışmanlar ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 

Kanunun 5. maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 

Görüntülere yalnızca yetkili kişilerin bilgisayarlarından ve telefonlarından ulaşılabilmektedir. Verilerin korunması amacıyla gerekli teknik ve idari önlemler alınmakta, Kamere kayıtları özenle korunmaktadır.  

 

 

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 

Kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak,

 

KVKK hükümlerine uygun olarak, iş bu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, kişisel verinin elde edilmesinden itibaren 30 gün sonra Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası göz önüne alınarak tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

 

İlgili Kişinin Hakları

 

İlgili kişi, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kurumumuzca talebe bağlı olarak kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da düzeltilmesi halinde aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

 

Başvuru Hakkının İstisnaları

 

Kanun’un 28/2 hükmü uyarınca, aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, ilgili kişilerin Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan yararlanmaları mümkün olmayacaktır.

 

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 2. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

 

 

Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

 

Kişisel veri sahipleri, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini www.ozboluorman.com.tr internet adresinde yer alan başvuru forumunu eksiksiz doldurarak kullanabileceklerdir.

 

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

 

Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının noter kanalıyla, iadeli taahhütlü mektupla (SUSUZKINIK KÖYÜ 1 CAD. CADDE NO: 30 MERKEZ/BOLU) Türkiye adresine iletilmesi gerekmektedir.

 

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayıp şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresi ozboluorman@hs03.kep.tr adresine Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntem ile göndererek iletebileceklerdir.

 

Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerinin, Şirketimize iletilen usulüne uygun talepleri, Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

 

Şirket, Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir (10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.).

 

 

 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİ

1.Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru, kargo, posta veya noter vasıtasıyla

Susuzkınık Köyü 1 Cad. Cadde No: 30

Merkez/BOLU

Başvuruda;


a) Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,


b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,


c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,


ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,


d) Talep konusu bulunması zorunludur.


Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

 

 

Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.

 


Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

 

2.Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Elektronik posta adresi kullanmak suretiyle

ozboluorman@hs03.kep.tr

Başvuruda;


a) Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,


b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,


c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,


ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,


d) Talep konusu bulunması zorunludur.


Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

 

 


Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.


Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

 

 

 

Başvuru Yöntemi ve Formu

 

İlgili kişi, yukarıda sayılan haklarına ilişkin başvurularını Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak yapabilecektir.

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde sayılan haklar kapsamındaki talepler, KVKK’nın 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince aşağıda açıklanan yöntemlerden biri ile şirkete iletilebilecektir. Şirkete iletilen başvurular, KVKK’nın 13/2 maddesi gereğince, talebin niteliğine göre, talebin Şirkete ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. Başvuruya ilişkin cevaplar, KVKK’nın 13. Maddesi gereğince, yazılı ve elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır. Talebin kabul edilmesi ya da gerekçesinin açıklanarak reddedilmesi halinde cevap, talep sahibine elektronik ortamda ya da yazılı olarak bildirilecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde firmamızca gecikmeksizin gereği yapılacaktır.

 

Şirket, ilettiğiniz bilgi ve belgelerin yanlış olması veya yetkisiz başvuru yapılması, geçerli bir dayanaktan yoksun olduğu veya kötüye kullanım amacı taşıdığı tespit edilen başvurunuzu reddetme hakkını saklı tutar. Şirket ilgili cevabını kişisel veri sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir. Kurum cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

 

Kişisel veri sahibinin talebini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak şirkete iletmesi durumunda,  şirkete ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde şirket tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir. Talebin kabul edilmesi ya da gerekçesinin açıklanarak reddedilmesi halinde cevap, talep sahibine elektronik ortamda ya da yazılı olarak bildirilecektir.

 

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Md. 7

 

Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.